Spolupráca so školami

Uvedomujeme si, že predpokladom nášho budúceho úspechu je úroveň vzdelania súčasných študentov. Aktívne sa zúčastňujeme na vzdelávaní a výchove študentov stredných a vysokých škôl. Na zabezpečenie tohto cieľa máme vybudované interné centrum vzdelávania. Lektori centra vzdelávania sa osobne zúčastňujú na vzdelávaní a praktickej výučbe študentov stredných odborných škôl, s ktorými zmluvne spolupracujeme.

Firma GeWiS Slovakia s.r.o. realizuje od septembra 2017 projekt duálneho vzdelávania žiakov v spolupráci so Strednou odbornou školou v Prievidzi a Strednou odbornou školou v Handlovej. Podporujeme myšlienku, že budúce povolanie sa najlepšie spoznáva vtedy, keď sa môže vyskúšať v praxi.  Profesie vyžadujúce vysoký stupeň ovládania technických zručností sú zárukou perspektívnej budúcnosti firmy aj budúcnosti študentov škôl.


Duálne vzdelávanie

V školskom roku 2021/2022  plánujeme prijať do duálneho vzdelávania od 1.ročníka strednej školy 12 žiakov  v nasledovných odboroch:

V spolupráci so Strednou odbornou školou, T.Vansovej 32, Prievidza

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, 6 žiakov (4-ročné štúdium s maturitou)
2413 K mechanik strojov a zariadení, 2 žiakov (4-ročné štúdium s maturitou)

V spolupráci so Strednou odbornou školou, Lipová 8, Handlová

2679 K mechanik – mechatronik, 4 žiakov (4-ročné štúdium s maturitou)

GeWiS Slovakia žiakom ponúka:

 • Praktické vyučovanie, ktoré bude prebiehať v priestoroch spoločnosti vybudovaných pre duálne vzdelávanie, kde sa žiaci naučia pracovať s najmodernejšími technológiami
 • Profesionálny, odborný, individuálny prístup interných lektorov, zamestnancov spoločnosti
 • Spolupráca so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou, získanie Certifikátu nemeckého duálneho odborného vzdelávania.
 • Podnikové štipendium
 • Príspevok na stravovanie, bezplatné pracovné pomôcky a ochranné pracovné prostriedky
 • Po úspešnom ukončení štúdia,  pracovné miesto v prevádzke Prievidza alebo Handlová

Ako sa prihlásiť?

Prihlásenie sa do duálneho vzdelávania zahŕňa 2 kroky:

 1. Vyplnenie tlačiva „Žiadosť o duálne vzdelávanie“, ktoré získate na tejto stránke v záložke „Na stiahnutie“ a jeho zaslanie na adresu: Personálne oddelenie, GeWiS Slovakia s.r.o., Vápenická 30, 971 01 Prievidza,
 2. Podanie prihlášky na strednú školu, s ktorou zabezpečujeme duálne vzdelávanie v uvedených odboroch

Ďalšie informačné materiály k duálnemu vzdelávaniu nájdete v záložke „Na stiahnutie“

Dôležité termíny

31.marec 2021

Podanie žiadostí zamestnávateľovi

Do 9.4.2021

Výberové konanie v spoločnosti GeWiS Slovakia

*Na konkrétny termín výberového konania u zamestnávateľa budú uchádzači oficiálne pozvaní

Kontakt

E-mail: ziadosti@gewis.eu

Aktivity pre študentov vysokých škôl

Poskytujeme konzultácie pri riešení semestrálnej, bakalárskej a diplomovej práce.

 • Cieľová skupina: študenti VŠ so študijným zameraním na strojárstvo a na príbuzné technické odbory
 • Podmienka: významnosť a aktuálnosť spracovávanej témy a jej využiteľnost v praxi, preferované sú práce z oblasti strojárstva

Umožňujeme vykonávať povinnú odbornú prax študentov VŠ, prípadne absolvovať brigádu počas letných mesiacov.

 • Cieľová skupina: študenti VŠ so študijným zameraním na strojárstvo a na príbuzné technické odbory

Aktivity pre základné školy

Spolupráca s výchovnými poradcami základných škôl pri výbere strednej školy žiakov základných škôl, možnosť absolvovania exkurzie pre žiakov posledných ročníkov základných škôl.

 • Cieľová skupina: učitelia a žiaci základných škôl z nášho regiónu
 • Cieľ: snaha predstaviť firmu a výrobné technológie deťom zábavnou a príťažlivou formou, vzbudiť záujem detí o technické profesie, podporiť ich výber povolania a štúdium na odborných stredných školách