Spolupráca so školami

Uvedomujeme si, že predpokladom nášho budúceho úspechu je úroveň vzdelania súčasných študentov. Aktívne sa zúčastňujeme na vzdelávaní a výchove študentov stredných a vysokých škôl. K zabezpečeniu tohto cieľa máme vybudované interné centrum vzdelávania. Lektori centra vzdelávania sa osobne zúčastňujú na vzdelávaní a praktickej výučbe študentov stredných odborných škôl, s ktorými zmluvne spolupracujeme.

Firma GeWiS Slovakia s.r.o. je od septembra 2017 súčasťou systému duálneho vzdelávania žiakov stredných odborných škôl. Podporujeme myšlienku, že budúce povolanie sa najlepšie spoznáva vtedy, keď sa môže vyskúšať v praxi.  Profesie vyžadujúce vysoký stupeň ovládania technických zručností sú zárukou perspektívnej budúcnosti firmy aj budúcnosti študentov škôl.


Duálne vzdelávanie

Možnosť absolvovať duálne vzdelávanie v nasledovných odboroch:

V spolupráci so Strednou odbornou školou, T.Vansovej 32, Prievidza

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení (4-ročné štúdium s maturitou)
2413 K mechanik strojov a zariadení (4-ročné štúdium s maturitou)
2433 H Obrábač kovov (3-ročné štúdium s výučným listom)

V spolupráci so Strednou odbornou školou, Lipová 8, Handlová a so Strednou odbornou školou Nováky

2679 K mechanik – mechatronik (4-ročné štúdium s maturitou)

Ponúkame:

 • Praktické vyučovanie s najmodernejšími technológiami v priestoroch vybudovaných pre duálne vzdelávanie
 • Profesionálny, odborný, individuálny prístup inštruktorov
 • Európsky certifikát nemeckého duálneho odborného vzdelávania
 • Podnikové štipendium
 • Príspevok na stravovanie, bezplatné pracovné pomôcky a ochranné pracovné prostriedky
 • Po úspešnom ukončení štúdia,  pracovné miesto v prevádzke Prievidza alebo Handlová

Ako sa prihlásiť?

Prihlásenie sa do duálneho vzdelávania zahŕňa 2 kroky:

 1. Vyplnenie tlačiva „Žiadosť o duálne vzdelávanie“, ktoré získate na tejto stránke v záložke „Na stiahnutie“ a jeho zaslanie na ziadosti@gewis.eu alebo poštou na adresu: Personálne oddelenie, GeWiS Slovakia s.r.o., Vápenická 30, 971 01 Prievidza
 2. Podanie prihlášky na strednú školu, s ktorou zabezpečujeme duálne vzdelávanie v uvedených odboroch

Ďalšie informačné materiály k duálnemu vzdelávaniu nájdete v záložke „Na stiahnutie“

Dôležité termíny

3. február 2024

Prehliadka výrobných a učebných priestorov pre rodičov a žiakov v závode v Prievidzi, Vápenická 30

29. február 2024

Uzávierka žiadostí o duálne vzdelávanie

Marec 2024

Výberové konanie v spoločnosti GeWiS Slovakia

*Na konkrétny termín výberového konania u zamestnávateľa budú uchádzači oficiálne pozvaní

Kontakt

E-mail: ziadosti@gewis.eu
Tel.: +421 (0) 46/5117-402

Aktivity pre študentov vysokých škôl

Poskytujeme konzultácie pri riešení semestrálnej, bakalárskej a diplomovej práce.

 • Cieľová skupina: študenti VŠ so študijným zameraním na strojárstvo a na príbuzné technické odbory
 • Podmienka: významnosť a aktuálnosť spracovávanej témy a jej využiteľnost v praxi, preferované sú práce z oblasti strojárstva

Umožňujeme vykonávať povinnú odbornú prax študentov VŠ, prípadne absolvovať brigádu počas letných mesiacov.

 • Cieľová skupina: študenti VŠ so študijným zameraním na strojárstvo a na príbuzné technické odbory

Aktivity pre základné školy

Spolupráca s výchovnými poradcami základných škôl pri výbere strednej školy žiakov základných škôl, možnosť absolvovania exkurzie pre žiakov posledných ročníkov základných škôl.

 • Cieľová skupina: učitelia a žiaci základných škôl z nášho regiónu
 • Cieľ: snaha predstaviť firmu a výrobné technológie deťom zábavnou a príťažlivou formou, vzbudiť záujem detí o technické profesie, podporiť ich výber povolania a štúdium na odborných stredných školách