Dataprotection

Vyhlásenie o ochrane údajov a zároveň informovanie dotknutých osôb
podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia EÚ o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov

Všeobecné informácie
Informácie o prevádzkovateľovi

Podnik:
GeWiS Drehteilefertigungs GmbH

Štatutárny zástupca:
Gerhard Strobel, Wilhelm Strobel

Adresa:
Streitheimer Straße 22, 86477 Adelsried

Kontaktné údaje zodpovednej osoby:   
datenschutz@gewis.eu


Všeobecné informácie o spracúvaní údajov

Údaje dotknutých osôb:

Osobné údaje sú získavané len v prípade, že nám ich Vy sami poskytnete. K získavaniu osobných údajov už žiadnym iným spôsobom nedochádza. V prípade, že by sa spracúvanie Vašich osobných údajov malo uskutočňovať mimo rámca povolení ustanovených zákonom, je ho možné zrealizovať až na základe Vášho výslovného súhlasu.

Účel spracúvania:
Realizácia zmluvy

Kategórie príjemcov:
Verejnoprávne subjekty v prípade existencie prednostných právnych predpisov

Externí poskytovatelia služieb alebo iní dodávatelia

Ďalší externí príjemcovia, pokiaľ im dotknutá osoba udelila svoj súhlas, alebo ktorým je povolené poskytnúť údaje na základe prevažujúceho oprávneného záujmu

Prenos do tretích krajín:
V rámci realizácie zmluvy sa môžu na spracovaní objednávky podieľať aj subjekty z krajín mimo Európskej únie

Doba uchovávania údajov:
Doba uchovávania údajov je v súlade so zákonnými ustanoveniami
o uchovávaní údajov, pričom jej dĺžka je spravidla 10 rokov


Osobitné informácie týkajúce sa webovej stránky

Použitie vlastných „Cookies“
Táto webová stránka používa na zvýšenie spokojnosti používateľov „Cookies“ („Cookies“ sú dátové súbory, ktoré sú z webového servera posielané do prehliadača používateľa, kde zostávajú uložené, aby mohli byť neskôr aktivované.) Je vylúčené, aby v našich vlastných „Cookies“ dochádzalo k ukladaniu osobných údajov. Vo všeobecnosti môžete používaniu „Cookies“ zabrániť tým, že vo svojom prehliadači ukladanie „Cookies“ zakážete.

Informácie o ďalších postupoch spracovania údajov

Osobitné informácie týkajúce sa výberového konania

Údaje dotknutých osôb:
Údaje poskytnuté pri výberovom konaní

Účel spracovania:
Realizácia výberového konania

Kategórie príjemcov :
Verejnoprávne subjekty v prípade existencie prednostných právnych predpisov

Externí poskytovatelia služieb alebo iní dodávatelia zabezpečujúci spracovanie údajov a hosting

Ďalší externí príjemcovia, pokiaľ im dotknutá osoba udelila svoj súhlas, alebo ktorým je povolené poskytnúť údaje na základe prevažujúceho oprávneného záujmu

Prenos do tretích krajín:
Nejestvuje

Doba uchovávania údajov:
Údaje získané pri výberovom konaní sú zmazané spravidla v priebehu  štyroch mesiacov od oznámenia rozhodnutia v prípade, že neexistuje súhlas na dlhodobejšie uchovávaním dát v databáze uchádzačov

 

Osobitné informácie týkajúce sa spracúvania údajov zákazníkov/záujemcov

Údaje dotknutých osôb:
Poskytnuté údaje na umožnenie realizácie zmluvy; prípadné ďalšie údaje, ku spracovaniu ktorých dochádza na základe Vášho výslovného súhlasu

Účel spracovania:
Realizácia zmluvy, o.i. ponuky, zakázky, predaj a fakturácia, zabezpečenie kvality, účtovníctvo, realizácia platieb 

Kategórie príjemcov:
Verejnoprávne subjekty v prípade existencie prednostných právnych predpisov

Externí poskytovatelia služieb alebo iní dodávatelia, o.i. zabezpečujúci spracovanie dát a hosting, odbyt, transport a logistiku, audítori

Ďalší externí príjemcovia, pokiaľ im dotknutá osoba udelila svoj súhlas, alebo ktorým je povolené poskytnúť údaje na základe prevažujúceho oprávneného záujmu, o. i. na zabezpečenie informácií o bonite pri nákupe na faktúru, na zabezpečenie elektronického odosielania informácií, a na účely zabezpečenia kvality

Prenos do tretích krajín:
Nejestvuje

Doba uchovávania údajov:
Doba uchovávania údajov je v súlade so zákonnými ustanoveniami
o uchovávaní údajov, pričom jej dĺžka je spravidla 10 rokov

Osobitné informácie týkajúce sa spracúvania údajov zamestnancov

Údaje dotknutých osôb:
Poskytnuté údaje na umožnenie realizácie zmluvy; prípadné ďalšie údaje, ku spracovaniu ktorých dochádza na základe Vášho výslovného súhlasu

Účel spracovania:
Realizácia zmluvy v rámci zamestnaneckého pomeru

Kategórie príjemcov:
Verejnoprávne subjekty v prípade existencie prednostných právnych predpisov, o. i. finančný/daňový úrad, sociálna poisťovňa, profesijné združenie, Spolkový úrad práce

Externí poskytovatelia služieb alebo ďalší dodávatelia, o. i. zabezpečujúci spracovanie dát, hostingu, vyúčtovania úhrad, používania motorových vozidiel, závodný lekár

Ďalší externí príjemcovia, pokiaľ im dotknutá osoba udelila svoj súhlas, alebo ktorým je povolené poskytnúť údaje na základe prevažujúceho oprávneného záujmu, o. i. s účelom získavania zákaziek, poistného plnenia

Prenos do tretích krajín:
Nejestvuje

Doba uchovávania údajov:
Doba uchovávania údajov je v súlade so zákonnými ustanoveniami
o uchovávaní údajov, pričom jej dĺžka je spravidla 10 rokov

Osobitné informácie týkajúce sa spracúvania údajov dodávateľa

Údaje dotknutých osôb:
Poskytnuté údaje na umožnenie realizácie zmluvy; prípadné ďalšie údaje, ku spracovaniu ktorých dochádza na základe Vášho výslovného súhlasu

Účel spracovania:
Realizácia zmluvy, o. i. realizácia dopytov, nákup, zabezpečenie kvality

Kategórie príjemcov:
Verejnoprávne subjekty v prípade existencie prednostných právnych predpisov, o.i. daňový/finančný úrad, colný úrad

Externí poskytovatelia služieb alebo iní dodávatelia, o. i.  zabezpečujúci spracovanie údajov a hosting, účtovníctvo, realizáciu platieb, audítori

Ďalší externí príjemcovia, pokiaľ im dotknutá osoba udelila svoj súhlas, alebo ktorým je povolené poskytnúť údaje na základe prevažujúceho oprávneného záujmu

Prenos do tretích krajín:
Nejestvuje

Doba uchovávania údajov:
Doba uchovávania údajov je v súlade so zákonnými ustanoveniami
o uchovávaní údajov, pričom jej dĺžka je spravidla 10 rokov

Ďalšie informácie a kontakty
Navyše si môžete kedykoľvek uplatniť svoj nárok na informovanie sa, na opravu, zmazanie, alebo na obmedzenie spracovania, alebo uplatniť si právo na vznesenie námietky proti spracovaniu ako aj právo na prenositeľnosť údajov. Kontaktovať nás môžete tu, formou e-mailu alebo listu  [Impressum]. Okrem toho máte v prípade sťažností právo obrátiť sa na dozorný Úrad na ochranu osobných údajov.