Etický kódex GeWiS Gruppe

GeWiS Gruppe sa od svojho založenia v roku 1979 vyprofilovala na dodávateľa vysokopresných, komplexných dielov a montovaných skupín pre automobilový, elektrotechnický priemysel, hydrauliku a poľnohospodársku techniku. Dôveru zákazníkov si získavame spoľahlivým výkonom a kvalitou, ale aj integrovanou podnikovou kultúrou.

Hodnoty a princípy etického kódexu spoločnosti považujeme za neoddeliteľnú súčasť nášho každodenného života. Zaväzujeme sa konať v súlade s nasledovnými princípmi.


K čomu sa zaväzujeme:

Ľudské práva a národné zákony

Firmy skupiny GeWiS Gruppe sa zaväzujú dodržiavať medzinárodné ľudské práva (zverejnené v Charte ľudských práv). Dodržiavanie zákonných požiadaviek v krajinách nášho pôsobenia je pre nás samozrejmosťou.

Diskriminácia a rešpekt

Odmietame diskrimináciu v akejkoľvek podobe. Poskytujeme rovnaké príležitosti ľuďom bez ohľadu na národnostnú či etnickú príslušnosť, farbu pleti, pohlavie, náboženské presvedčenie, svetonázor, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu. Snažíme sa o objektívne rozhodovanie.

Rešpektujeme dôstojnosť človeka, jeho súkromie a práva každého jednotlivca. Nepripúšťame sexuálne obťažovanie alebo iné osobné útoky na pracovisku.

Pracovné podmienky, nútená a detská práca

V GeWiS Gruppe odmietame akúkoľvek podobu nútenej a detskej práce.

V zmysle platných zákonov vytvárame vhodné pracovné podmienky, pričom veľký dôraz kladieme na dodržiavanie pracovného času a primeranú odmenu za vykonanú prácu.

Boj proti korupcii

GeWiS Gruppe odmieta korupciu a úplatkárstvo. Dodržiavame platné protikorupčné zákony a nariadenia. Prísne oddeľujeme záujmy spoločnosti a súkromné záujmy pri rokovaní s obchodnými partnermi a štátnymi orgánmi. Rozhodujeme sa na základe vecných poznatkov.

Vedenie spoločnosti a zamestnanci nesmú ponúknuť existujúcim alebo potenciálnym obchodným partnerom dary, úplatky, pozvania alebo služby. Nikto nesmie takéto výhody požadovať ani prijať, ak by to mohlo viesť ku konfliktu záujmov pri obchodných transakciách. Taktiež ak ide o prekročenie hraníc bežnej pohostinnosti alebo o rozpor s platným právom.

Ochrana hospodárskej súťaže

Dodržiavame pravidlá férovej hospodárskej súťaže, vrátane platných protimonopolných zákonov a pravidiel o obmedzovaní obchodu.

Zakázané sú akékoľvek ústne dohody a poskytnutie informácií tretím osobám o cenách a ďalších interných údajoch, ktoré určujú alebo môžu vplývať na postavenie podniku na trhu.

Ochrana údajov a dôverné informácie

Všetci zamestnanci sú povinní dodržiavať platné zákony a nariadenia týkajúce sa ochrany údajov. Dôverné informácie a materiály nesmú byť bez oprávnenia sprístupnené tretím osobám. Chránime naše know-how, pretože je rozhodujúcim faktorom na ceste k úspechu spoločnosti GeWiS Gruppe. Bližšie informácie v súlade s článkom 13 a 14 GDPR nájdete v sekcii na stiahnutie.

 

Zamestnanci a dodávatelia

GeWiS Gruppe oboznamuje svojich zamestnancov s obsahom Etického kódexu a s povinnosťami, ktoré z neho vyplývajú. Vhodnými opatreniami zabezpečíme ich dodržiavanie.

Od našich dodávateľov očakávame, že nás budú nasledovať v dodržiavaní tohto kódexu. Tento Etický kódex je platný pre všetkých členov GeWiS Gruppe.