Naša silná stránka – Vášeň pre kvalitu

Prehlasujeme, že naším cieľom je pracovať na vyššej spokojnosti našich zákazníkov. Aby sme ho zabezpečili, nekompromisne sme sa rozhodli pre stratégiu Nula chýb.

Znamená to neustálu optimalizáciu všetkých interných procesov a ich dokumentáciu v rámci integrovaného manažérskeho systému.


Plnenie požiadaviek z nich vyplývajúcich môžeme preukázať certifikáciou v zmysle normy IATF 16949 a normy manažérstva kvality ISO 9001, normy environmentálneho manažmentu ISO 14001 a normy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001.

Dôležitým faktorom a garantom vysokej úrovne kvality a tiež nášho úspechu sú naši zamestnanci. Znižovanie množstva chýb začína pri každom jednotlivcovi. Cielené školenia a ďalšie vzdelávanie sú preto pre nás najvyššou prioritou.

Ďalšie významné faktory sú investície do moderných, inovovaných výrobných strojov a zariadení, špecializovaných meracích metód a laboratórneho vybavenia, doplnených integrovaným CAQ systémom.


Prehľad meracej techniky

Rozsah výkonu meracej techniky
Počet Popis Merací rozsah
2 3D súradnicový merací stroj X 1200 mm/ Y 2500 mm/ Z 1000 mm
5 3D súradnicový merací stroj X 700 mm/ Y 1000 mm/ Z 660 mm
2 3D súradnicový merací stroj X 700 mm/ Y 600 mm/ Z 600 mm
2 3D súradnicový merací stroj X 500 mm/ Y 400 mm/ Z 400 mm
13 Optický merací stroj do priemeru 120 x 870 mm
3 Meracie centrum na ozubenia do priemeru 400 x 550 mm
3 Kontúrograf 200 mm
1 Horizontálny CNC merací stroj na hriadele do priemeru 110 x 700 mm
17 Drsnomer  
3 Kruhomer  
Príklady meracích strojov

Postupy na zabezpečenie kvality v laboratóriu

Materiálové skúšky a skúšky tvrdosti

  • Spektrálna analýza
  • Rozbor materiálovej mikroštruktúry a makroštruktúry
  • Tvrdomery: Rockwell, Vickers, Brinell, Mikrohärte

Meradlá

  • Kalibrácia meradiel laserovým dĺžkomerom

Posledné certifikácie / Platnosť

  • Audit podľa ISO 9001:2015 / Júl 2022 - August 2024
  • Audit podľa IATF 16949:2016 / Júl 2021 - Júl 2024 - Prevádzka Handlová
  • Audit podľa IATF 16949:2016 / August 2021 - August 2024 - Prevádzka Prievidza
  • Audit podľa ISO 14001:2015 / Máj 2022 - Máj 2025
  • Audit podľa ISO 45001:2018 / Máj 2022 - Máj 2025
  • Audit podľa TISAX / Október 2020
Certifikáty na stiahnutie