Politika GeWiS Gruppe

Cieľom spoločnosti GeWiS Gruppe je pracovať na vyššej spokojnosti našich zákazníkov, s čo najväčším ohľadom na potreby našich zamestnancov.

Ďalej k Etickému kódexu GeWiS Gruppe >


Základom na dosiahnutie tohto cieľa, v súlade s firemnou politikou, sú naše plány a rozhodnutia, ktoré nám umožňujú vybudovať a dlhodobo si zaistiť pozíciu na trhu, zisk a udržať pracovné miesta.

Zákazníci

Základom našich partnerských obchodných vzťahov je zodpovedná a flexibilná starostlivosť o zákazníka ako aj monitoring a zlepšovanie všetkých procesov.   
Dôkazom našej spoľahlivosti a schopnosti dosiahnuť kvalitu je vzájomná dlhoročná spolupráca.

Kvalita

Zaväzujeme sa ku kvalite bez kompromisov.
Náš cieľ – „Nula chýb” dosahujeme včasným predchádzaním chybám, pričom sa realizujú všetky nevyhnutné preventívne opatrenia.

Procesy v podniku

Veľký dôraz kladieme na neustále zlepšovanie všetkých procesov, na analýzu potenciálnych rizík a na stanovovanie a realizáciu preventívnych opatrení. Aby sme zabezpečili kvalitu našich procesov, zaviazali sme sa dôsledne implementovať Integrovaný manažérsky systém (v zmysle noriem ISO 9001, IATF 16949, ISO 45001, ISO 14001).

Bezpečnosť informácií

Uvedomujeme si dôležitosť informačných systémov, ktoré prevádzkujeme, význam údajov, ktoré sú v nich spracovávané, hodnotu majetku a technológií, ktoré používame pre svoju činnosť a povinnosť chrániť oprávnené záujmy našich zainteresovaných strán a všetkých osôb, s ktorými prichádzame do kontaktu a ktorých dáta spracovávame v našich informačných systémoch. Z tohto dôvodu sme zaviedli a udržiavame systém manažérstva informačnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 27001:2013 a TISAX ako súčasť integrovaného manažérskeho systému.

Úspech

Hospodársky úspech je nevyhnutný pre zaistenie nášho dlhodobého postavenia na trhu.
Je tiež základom pre motiváciu a investície.

Zamestnanci

Našim bohatstvom sú schopní a zruční zamestnanci.
Každý zamestnanec pozná príslušné zákaznícke požiadavky a je si vedomý vplyvu svojej činnosti na kvalitu produktu. Podporujeme a odmeňujeme všetky nápady a opatrenia orientované na cieľ, ktoré zlepšia kvalitu, optimalizujú procesy, garantujú bezpečnosť pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Bezpečná práca a zariadenia = ochrana zdravia

Zdravie našich zamestnancov je našou najvyššou prioritou, ktorú musíme chrániť. Na základe posúdenia nebezpečenstiev a rizík vypracujeme spolu s našimi zamestnancami a ich zástupcami všetky nevyhnutné preventívne opatrenia pre bezpečné pracoviská. Na dosiahnutie vysokej úrovne efektívnosti sa zamestnanci a ich zástupcovia zapájajú do implementácie opatrení na vytvorenie a udržanie bezpečných pracovných miest.
Dôraz kladieme na striktné plnenie právnych požiadaviek a požiadaviek relevantných zainteresovaných strán a trvalé zlepšovanie systému manažérstva BOZP.
Hlavným aspektom politiky GeWiS Gruppe je prevencia úrazov a chorôb z povolania s cieľom zlepšiť príslušné štandardy vo firme. Preventívna a plánovaná údržba výrobných zariadení a  pravidelná preventívna kontrola všetkých vybavení a výrobných zariadení sú neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej politiky.

Životné prostredie

Vhodným využívaním materiálov a zdrojov sa snažíme zabrániť ohrozeniu životného prostredia, pričom dôraz kladieme na prevenciu znečistenia. Zachovanie prírodných zdrojov vidíme ako našu úlohu z hľadiska šetrenia surovín a energie.

Dodávatelia

Spolupracujeme iba s tými dodávateľmi, ktorí sa po preverení preukázali byť vhodnými nato, aby naše ciele partnersky a bezvýhradne podporovali a participovali na ich realizácii.

Legislatíva

Zaväzujeme sa dodržiavať  zákonné a iné požiadavky, obzvlášť vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, k ochrane životného prostredia a k ochrane osobných údajov v súlade s požiadavkami GDPR. Zodpovedne sledujeme zariadenia, produkty, emisie a odpady. Za nevyhnutnú pokladáme vlastnú iniciatívu nad rámec povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona  alebo  požiadaviek úradov.