Spolupráca so školami

Uvedomujeme si, že predpokladom nášho budúceho úspechu je úroveň vzdelania súčasných študentov. Aktívne sa zúčastňujeme na vzdelávaní a výchove študentov stredných a vysokých škôl. Na zabezpečenie tohto cieľa máme vybudované interné centrum vzdelávania. Lektori centra vzdelávania sa osobne zúčastňujú na vzdelávaní a praktickej výučbe študentov stredných odborných škôl, s ktorými zmluvne spolupracujeme.

Podporujeme myšlienku, že budúce povolanie sa najlepšie spoznáva vtedy, keď sa môže vyskúšať v praxi. Po absolvovaní povinnej školskej praxe, sa niektorí z našich praktikantov stávajú našimi dlhoročnými zamestnancami. Profesie vyžadujúce vysoký stupeň ovládania technických zručností sú zárukou perspektívnej budúcnosti firmy aj budúcnosti študentov škôl.


Duálne vzdelávanie

Firma GeWiS Slovakia s.r.o., Prievidza realizuje od septembra 2017 projekt duálneho vzdelávania žiakov v spolupráci so Strednou odbornou školou v Prievidzi a Strednou odbornou školou v Handlovej.

V školskom roku 2018/2019 plánujeme v rámci projektu duálneho vzdelávania zabezpečiť odborný výcvik  žiakov od 1.ročníka strednej školy v priestoroch našej spoločnosti v nasledovných odboroch:

V spolupráci so Strednou odbornou školou, T.Vansovej 32, Prievidza

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, 4 žiakov (4-ročné štúdium s maturitou)
2433 H obrábač kovov, 4 žiakov (3-ročné štúdium s výučným listom)
2413 K mechanik strojov a zariadení, 4 žiakov (4-ročné štúdium s maturitou)

V spolupráci so Strednou odbornou školou, Lipová 8, Handlová

2679 K mechanik – mechatronik, 8 žiakov (4-ročné štúdium s maturitou)

GeWiS Slovakia ďalej žiakom ponúka:

 • Praktické vyučovanie, ktoré bude prebiehať v priestoroch spoločnosti vybudovaných pre duálne vzdelávanie, kde sa žiaci naučia pracovať s najmodernejšími technológiami
 • Profesionálny, odborný, individuálny prístup interných lektorov, zamestnancov spoločnosti
 • Spolupráca so Slovensko-nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou, získanie Certifikátu nemeckého duálneho odborného vzdelávania.
 • Podnikové štipendium
 • Kurzy nemeckého a anglického jazyka
 • Príspevok na stravovanie, bezplatné pracovné pomôcky a ochranné pracovné prostriedky
 • Po úspešnom ukončení štúdia,  pracovné miesto v prevádzke Prievidza alebo Handlová

Ako sa prihlásiť?

Prihlásenie sa do duálneho vzdelávania zahŕňa 2 kroky:

 1. Vyplnenie tlačiva „Osobný dotazník“, ktoré získate na tejto stránke v záložke „Na stiahnutie“ a jeho zaslanie na adresu: Personálne oddelenie, GeWiS Slovakia s.r.o., Vápenická 30, 971 01 Prievidza,
 2. Podanie prihlášky na strednú školu, s ktorou zabezpečujeme duálne vzdelávanie v uvedených odboroch

Ďalšie informačné materiály k duálnemu vzdelávaniu nájdete v záložke „Na stiahnutie“

Dôležité termíny

17.marec 2018

Prehliadka výrobných a učebných priestorov pre rodičov a žiakov v závode v Prievidzi, Vápenická 30, 08.00 - 14.00 hod.

31.marec 2018

Uzávierka žiadostí k zamestnávateľovi

Apríl 2018

Výberové konanie v spoločnosti GeWiS Slovakia

*Na konkrétny termín výberového konania u zamestnávateľa budú uchádzači oficiálne pozvaní

Kontakt

E-mail: ziadosti@gewis.eu

 

Aktivity pre študentov vysokých škôl

Poskytujeme konzultácie pri riešení semestrálnej, bakalárskej a diplomovej práce.

 • Cieľová skupina: študenti VŠ so študijným zameraním na strojárstvo a na príbuzné technické odbory
 • Podmienka: významnosť a aktuálnosť spracovávanej témy a jej využiteľnost v praxi, preferované sú práce z oblasti strojárstva

Umožňujeme vykonávať povinnú odbornú prax študentov VŠ, prípadne absolvovať brigádu počas letných mesiacov.

 • Cieľová skupina: študenti VŠ so študijným zameraním na strojárstvo a na príbuzné technické odbory

 

Aktivity pre základné školy

Spolupráca s výchovnými poradcami základných škôl pri výbere strednej školy žiakov základných škôl, možnosť absolvovania exkurzie pre žiakov posledných ročníkov základných škôl.

 • Cieľová skupina: učitelia a žiaci základných škôl z nášho regiónu
 • Cieľ: snaha predstaviť firmu a výrobné technológie deťom zábavnou a príťažlivou formou, vzbudiť záujem detí o technické profesie, podporiť ich výber povolania a štúdium na odborných stredných školách