Politika GeWiS Gruppe

Ciel'om spoločnosti GeWiS Gruppe je pracovat' na najvyššej spokojnosti našich zákazníkov s čo najväčším ohľadom na potreby našich zamestnancov.

Ďalej k Etickému kódexu GeWiS Gruppe >


Základom na dosiahnutie tohto cieľa, v súlade s firemnou politikou, sú naše plány a rozhodnutia, ktoré nám umožňujú vybudovať a dlhodobo si zaistiť pozíciu na trhu, zisk a udržať pracovné miesta.

Zákazníci

Základom našich partnerských obchodných vzťahov je zodpovedná a flexibilná starostlivosť o zákazníka a hladký priebeh spracovania objednávok. Dôkazom našej spoľahlivosti a schopnosti dosiahnuť kvalitu je vzájomná dlhoročná spolupráca.

Kvalita

Zaväzujeme sa ku kvalite bez kompromisov. Náš cieľ - „Nula chýb” dosahujeme včasnou prevenciou.

Procesy v podniku

Veľký dôraz kladieme na neustále zlepšovanie všetkých procesov. Aby sme zabezpečili kvalitu našich procesov, zaviazali sme sa dôsledne implementovať integrovaný manažérsky systém (v zmysle noriem ISO 9001, ISO/TS 16949, OHSAS 18001, ISO 14001).

Úspech

Hospodársky úspech je nevyhnutný pre zaistenie nášho dlhodobého postavenia na trhu. Je tiež základom pre motiváciu a investície.

Zamestnanci

Našim bohatstvom sú schopní a zruční zamestnanci. Každý zamestnanec je osobne zodpovedný za kvalitu vykonanej práce. Podporujeme a odmeňujeme všetky nápady a opatrenia orientované na cieľ, ktoré zlepšia kvalitu, optimalizujú procesy, garantujú bezpečnosť pracovníkov a ochranu životného prostredia.

Bezpečná práca a zariadenia = ochrana zdravia

Zdravie našich zamestnancov je našou najvyššou hodnotou, ktorú musíme chrániť. Na základe hodnotenia nebezpečenstiev a rizík prijímame preventívne opatrenia potrebné na vytvorenie a udržanie bezpečných pracovísk. Hlavným aspektom politiky GeWiS Gruppe je prevencia úrazov a chorôb z povolania s cieľom zlepšiť príslušné štandardy vo firme. Preventívna a plánovaná údržba výrobných zariadení a pravidelná kontrola všetkých prípravkov sú neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej politiky.

Životné prostredie

Vhodným využívaním materiálov a zdrojov sa snažíme zabrániť ohrozeniu životného prostredia, pričom dôraz kladieme na prevenciu znečistenia. Zachovanie prírodných zdrojov vidíme ako našu úlohu z hľadiska šetrenia surovín a energie.

Dodávatelia

Spolupracujeme iba s dodávateľmi, ktorí sú ako partneri pripravení prijať a podporovať dosiahnutie našich cieľov.

Legislatíva

Zaväzujeme sa dodržiavať zákonné a iné požiadavky, obzvlášť vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a k ochrane životného prostredia. Zodpovedne sledujeme zariadenia, produkty, emisie a odpady. Za nevyhnutnú pokladáme vlastnú iniciatívu nad rámec povinností, ktoré nám vyplývajú zo zákona alebo požiadaviek úradov.